?Giâ-kang
14.5cm tn̂g ê giâ-kang 
Pó-io̍k chōng-hóng

Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Arthropoda
A-mn̂g: Myriapoda
Kong: Chilopoda
Latreille, 1817
Ba̍k

Giâ-kang sī 1 chéng ū to̍k-sàn, chia̍h cho ê lio̍k-tē seng-oa̍h ê chat-kha tōng-bu̍t. Sin-thé hun kúi-nā chat, múi chat ū tuì kha.