Lú-chin.

Kiàn-chiu Lú-chin (Hàn-jī: 建州女真) sī Lú-chin è 3-tōa cho̍k-kûn chi-it, hun-pò͘ tī Bó͘-tan-kang, Sui-hun-kang kah Pe̍h-thâu-san só͘-chāi.