Kiàn-kok Hun-chiong (建國勳章 / 건국훈장 Geon-guk Hunjang) sī Tāi-hân Bîn-kok ê kiàn-kok kong-lô hun-chiong, thong-siông pan-hoat hō͘ tùi Tāi-hân Bîn-kok kiàn-kok chò-chhut-kòe tiōng-tāi kòng-hiàn ê lâng. 1990 nî, kái-chèng Sióng-hun-hoat (賞勳法). Kiàn-kok Hun-chiong pau-hâm Tāi-hân-bîn-kok-chiong (大韓民國章), Chóng-thóng-chiong (總統章), To̍k-li̍p-chiong (獨立章), Ài-cho̍k-chiong (愛族章) téng-téng.

Kiàn-kok Hun-chiong