Kiám-chhat-koaⁿ (檢察官) sī chú-tō hêng-sū tui-sò͘ ê chi̍t chióng hoat-lu̍t-ka. tī chi̍t-koá hoat-lu̍t chè-tō͘ lāi, kiám-chhat-koaⁿ mā sī kong-chiòng lī-ek kap kok-ka lī-ek ê tāi-piáu-jîn.