Hêng-kéng

(Tùi Hêng-sū choán--lâi)

Hêng-kéng (刑警), Hêng-sū (刑事), choân-chheng Hêng-sū kéng-chhat (刑事警察), sī choan-bûn tiau-cha kah cheng-phò hoān-choē ê kéng-chhat.