Kim-chheⁿ ê si̍t-bîn

Kim-chheⁿ ê si̍t-bîn sī chē-chē kho-hoàn sió-soat lāi ê chêng-chiat; sī tī jîn-lūi si̍t-hiān thài-khong hui-hêng chìn-chêng chiū í-keng chûn-chāi ê bōng-sióng. Put-kò tī jîn-lūi hoat-hiān Kim-chheⁿ ok-chit ê seng-chûn khoân-kéng liáu-āu, lâng-lâng ê chù-ì-le̍k khai-sí chi̍p-tiong chāi Goe̍h-niû kap Hóe-chheⁿ ê si̍t-bîn téng, tān-sī iu-goân ū-lâng kiông-le̍k chi-chhî tī Kim-chheⁿ téng kiàn-li̍p phiau-phû siâⁿ-chhī ê khài-liām.

Kim-chheⁿ