Oa̍t-lâm-lâng

(Tùi King-cho̍k choán--lâi)

Oa̍t-lâm-lâng, mā thang hō choè Oa̍t-cho̍k kap King-cho̍k, sī Tang-lâm-a ê 1 ê bîn-cho̍k, chú-iàu seng-oa̍h tī Oa̍t-lâm.