Koàn-si̍p (eng. convention) sī chi̍t thò ha̍p-ì--ê, iok-hó--ê, he̍k-chiá sī it-poaⁿ hông chiap-siū--ê phiau-chún, kui-hoān, siā-hōe kui-hoān, iā chún-chek, tiāⁿ í kò-pia̍t ê koàn-lē hêng-sek chûn-chāi.