Ko͘ (菇) it-poaⁿ sī kóng chi̍t lūi chú-si̍t-thé (fruiting body) khah tōa-hêng ê chin-khún, chit khóan chin-khún ū khún-pìⁿ (stipe), khún-sòaⁿ (pileus), kap khún-chhi (lamella).

Kim-chiam-ko͘ (Flammulina velutipes).

Ū-sî-á, "ko͘" mā chí kî-thaⁿ ê chin-khún, chhan-chhiūⁿ "seⁿ-ko͘" sī hoat bâi-kín ê ì-sù.

Siong-koan hāng-bo̍k siu-kái