Ko-ōe-chit tiān-sī

Ko-ōe-chit tiān-sī (Eng-gí: High-definition television, HDTV) sī chi̍t khoán ōe-chit koân kòe thoân-thóng piau-chún ōe-chit ê tiān-sī