Ko-chân thêng-sek giân-gí

Ko-chân thêng-sek giân-gí (eng. high-level programming language) sī chí thêng-sek giân-gí lāi-bīn tùi tiān-náu ūn-chok goân-lí kha thiu-siōng-hòa ê chi̍t khoán. Kán-tan lâi kóng, tio̍h sī khah óa-kīn lâng ê giân-gí, chi̍t kóa ti̍t-chiap khòng-chè tiān-náu ê khang-khòe (pí-lūn kì-ek-thé koán-lí) sī chū-tōng m̄-bián lâng hā chí-lēng--ê.