Ko-hiông Nńg-thé Kho-ki Hn̂g-khu

Ko-hiông Nńg-thé Kho-ki Hn̂g-khu (高雄軟體科技園區), kán-chheng Ko-nńg (高軟), sī siat tī Ko-hiông-chhī Chiân-tìn-khu ê tì-hūi kho-ki hn̂g-khu, mā sī Tâi-oân ûi-it óa-hái ê kho-ki hn̂g-khu, choan-bûn beh hoat-tián A-Thài tē-khu ê chu-sìn nńg-thé, sò͘-ūi iáⁿ-im, tiān-náu thong-sìn téng sán-gia̍p. I ūi-tī Ko-hiông To-kong-lêng Keng-bō͘ Hn̂g-khu, óa A-chiu Sin Oan-khu, tī 2000 nî 12 goe̍h kí-hêng tōng-thó͘ tián-lé.

Tâu-chu kong-si í-keng ū 248 keng, tâu-chu kim-gia̍h Sin-tâi-phiò 201-ek îⁿ. Hn̂g-khu thó͘-tē chhut-cho͘-lu̍t 100%, bo̍k-chiân oân-kang 3,900 lâng, hêng-sêng chu-sìn nńg-thé, gián-hoat siat-kè, kap sò͘-ūi lōe-iông téng tì-sek bi̍t-chi̍p-hêng sán-gia̍p chū-lo̍h.