Ko-lê Thài-chó͘ (高麗太祖 / 고려 태조; 877 nî - 943 nî), pún-miâ Ông Kiàn (王建), piáu-jī Jio̍k-thian (若天), sī Ko-lê ông-tiâu ê khai-kok kun-chú. Ông Kiàn goân-lâi sī Thài-hong-kok ê chiong-kun, āu-bóe chhòan-uī kiàn-kok. I tī kòe-sin liáu-āu biō-hō Thài-chó͘ (太祖), sè-hō Sîn-sèng Tāi-ông (神聖大王).