Ko-tē Tek-gí (Tek-gí: Hochdeutsche Sprachen) hoàn-chí chit-má ê Piau-chún Tek-gí kap kok-chióng Tek-gí hong-giân.

"Ko-tē" só͘ tāi-piáu ê soann-me̍h sī Tek-kok tiong-lâm-pō͘ kap Alpes Soaⁿ; che sī siong-tùi tāi-piáu Tek-kok pak-pō͘ iân-hái tē-khu ê kē-tē Tek-gí ê kóng-hoat.