Koaⁿ-ngē-hoà (Eng-gí: cirrhosis) sī 1 chióng koaⁿ-pēⁿ, khí-in sī bān-sèng koaⁿ-pēⁿ chō-chiâⁿ koaⁿ ê cho͘-chit chhiam-î-hoà, seⁿ koaⁿ-lan (nodule), siāng boé sit-khì kong-lêng. Chiú-cheng tiòng-to̍k kap C hêng koaⁿ-iām (hepatitis C) sī siāng sù-siông ê khí-tì. 2005 nî tī Tâi-oân koaⁿ-ngē-hoà kap bān-sèng koaⁿ-pēⁿ sī sí-in tē 6 ūi.[1] Koaⁿ-ngē-hoà ē chō-chiâⁿ pak-chúi (ascites) ê hiān-siōng, che kap tn̂g-kî seng-oa̍h phín-chit bái, kám-jiám ki-hōe koân lóng ū tī-tāi. Koaⁿ-ngē-hoà kàu bóe--á bô châi-tiāu táⁿ-tia̍p, kan-taⁿ koaⁿ-chōng î-si̍t (transplant) 1 tiâu lō͘.

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. Oē-seng-sú "2003-2005 chú-iàu sí-in sūn-ūi" ([1][íng-íng bô-hāu ê liân-kiat])