Koh-oa̍h-cheh

Koh-oa̍h-chehKi-tok-kàu-tô· ê cheh-ji̍t. Kàu-tô· tī ta̍k-nî 3 goe̍h a̍h-sī 4 goe̍h hit-chām-á khèng-chiok Iâ-so· hông tèng si̍p-jī-kè liáu-āu koh-oa̍h ê kì-chài. Tōa-pō·-hūn ê Ki-tok-kàu-tô· siong-sìn chit-ê sîn-chek hoat-seng ê sî-kan tī kong-goân 30 nî kàu 33 nî chi-kan.

Easter eggs - straw decoration.jpg

Siong-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Easter