Kok-iú khì-gia̍p

(Tùi Kok-êng sū-gia̍p choán--lâi)

Kok-iú khì-gia̍p (國有企業), kok-êng khì-gia̍p (國營企業), kong-êng sū-gia̍p (公營事業), kong-êng khì-gia̍p (公營企業), 'kong-kiōng khì-gia̍p (公共企業), sī chí iû chèng-hú tâu-chu ia̍h chham-ú khòng-chè ê khì-gia̍p. Nā-chún ēng "kong-êng" (公營) chheng-ho͘, thong-siông m̄-nā chí chi̍t ê kok-ka ê tiong-iong chèng-hú ia̍h liân-pang chèng-hú tâu-chu ia̍h chham-ú khòng-chè ê khì-gia̍p, mā hâm-kài tē-hng chèng-hú tâu-chu chham-ú khòng-chè ê khì-gia̍p. Kok-iú khì-gia̍p chò-ûi chi̍t chióng seng-sán keng-êng cho͘-chit, hêng-sek tông-sî kū-iú êng-lī hoat-jîn ka- kong-ek hoat-jîn ê te̍k-tiám. I-ê êng-lī-sèng thé-hiān kok-iú khì-gia̍p ê siat-li̍p thong-siông sī ūi-tio̍h beh si̍t-hiān kok-ka tiâu-chiat keng-chè ê bo̍k-piau, khí tio̍h tiâu-hô kok-bîn keng-chè kok hong-bīn hoat-tián ê chok-iōng.