Kok-chè-hòa kap chāi-tē-hòa

(Tùi Kok-chè-hòa choán--lâi)

Kok-chè-hòa kap chāi-tē-hòa sī hō͘ nńg-thé ē-tàng ha̍p-sek bô-kâng tē-khu kap bô-kâng gí-giân ê iōng-chiá ê pō͘-sò͘. Kok-chè-hòa (Eng-gí: Internationalization) kán-siá chòe I18N, chāi-tē-hòa (Eng-gí: Localization) kán-siá chòe L10N.