Kok-chè Tōng-bu̍t-ha̍k Hō-miâ-hoat Kui-iok

Tōng-bu̍t-ha̍k Hō-miâ-hoat Kok-chè Kui-iok (Eng-gí: International Code of Zoological Nomenclature; IZCN) sī chi̍t thò tùi kok khoán hun-lūi ê tōng-bu̍t ha̍k-su̍t-sèng hō-miâ ê kiàn-gī kap kui-hoān.

Siong-koan ê bûn-chiongSiu-kái