Kok-li̍p Hó͘-bóe Ko-kip Tiong-ha̍k

縮圖

Kài-siū Lâu (介壽樓)
Hông-kàu Lâu (弘教樓)

Kok-li̍p Hó͘-bóe Ko-kip-tiong-ha̍k (國立虎尾高級中學; kán-chheng Hó͘-bóe-ko-tiong, Hó͘-tiong) sī Tâi-oân Hûn-lîm ê chi̍t-keng phó͘-thong-hêng-ko-kip-tiong-ha̍k(普通型高級中學), tī 2019-nî 5-goe̍h lóng-chóng ū 1504-ê ha̍k-seng.

Le̍k-súSiu-kái

1946-nî 4-goe̍h 20, Tâi-oân-séng Tâi-lâm-koān Chèng-hú tī goân-pún Hó͘-bóe Sîm-siông-sió-ha̍k-kàu (虎尾尋常小學校) ê só͘-chāi sêng-li̍p Tâi-lâm Koān-li̍p Hó͘-bóe Chho͘-kip-tiong-ha̍k (臺南縣立虎尾初級中學, kán-chheng Hó͘-bóe Chho͘-tiong).[1] 1947-nî kah Tâi-lâm Koān-li̍p Hó͘-bóe Chho͘-kip-lú-chú-chit-gia̍p-ha̍k-hāu (臺南縣立虎尾初級女子職業學校) ha̍p-pèng.[2]

1949-nî, Séng-chèng-hú kā Hó͘-bóe Chho͘-tiong pèng ji̍p-khì Tâi-oân Séng-li̍p Hó͘-bóe Lú-chú-tiong-ha̍k (臺灣省立虎尾女子中學, Hó͘-bóe Lú-tiong), sêng-li̍p Tâi-oân Séng-li̍p Hó͘-bóe Tiong-ha̍k (臺灣省立虎尾中學, Hó͘-bóe Tiong-ha̍k). Keh-nî iū-koh to̍k-li̍p siat-tì Hó͘-bóe Lú-tiong.[3]

1970-nî-tāi, Hó͘-bóe Tiong-ha̍k ê ha̍k-seng jú-lâi-jú chió, Séng-chèng-hú kah hit-tong-sî ê hāu-tiúⁿ Lí Sū-khun (李士崑) koat-tēng kā Hó͘-bóe Lú-tiong pèng ji̍p-khì Hó͘-bóe Tiong-ha̍k.[3] 1981-nî, lióng hāu chèng-sek ha̍p-pèng oân-sêng. Sin ha̍k-hāu kāng-khoán hō-chò Tâi-oân Séng-li̍p Hó͘-bóe Tiong-ha̍k, m̄-koh sī sú-iōng Hó͘-bóe Lú-tiong ê hāu-hn̂g.[3]

2000-nî cheng-Séng (精省) liáu-aū, Hó͘-tiong kái-miâ Kok-li̍p Hó͘-bóe Ko-kip-tiong-ha̍k.[2]

Chit-má ê hāu-tiúⁿ hō-chò Sih Tong-pō͘ (薛東埠)[4].

Cho͘-chit (組織)Siu-kái

Hó͘-bóe Ko-tiong ê hāu-hùn (校訓) sī “kong, sêng, khîn, chèng” (公、誠、勤、正). [5]:67 I sī chi̍t-keng saⁿ-nî-chè (三年制) ê phó͘-thong-hêng ko-kip tiong-téng ha̍k-hāu (普通型高級中等學校), kan-taⁿ ū phó͘-thong kho (普通科). Lóng-chóng ū 1504-ê ha̍k-seng (tī 2019-nî 5-goe̍h ê-sî). [6]:2

Chham-khóSiu-kái

  1. 縣立虎尾中學校開校. 民報 (民報社). 1946-04-23.
  2. 2.0 2.1 《虎尾鎮志》. 李謁政總編纂. 雲林縣虎尾鎮: 雲縣虎尾鎮公所. 2018. ISBN 978-986-05-2405-5. 
  3. 3.0 3.1 3.2 張忠語, pian. (2001). 《國立虎尾高級中學校史》. 
  4. 劉春生. 楊豪森請調溪湖高中 薛東埠接任虎中校長. 臺灣時報. 2016-07-31.
  5. Ngô͘, Chheng-hái (吳清海), pian. (2000-04-01). 虎溪浼浼一甲子:國立虎尾高級中學六十週年紀念特刊 (ēng Hôa-gí). 
  6. 高級中等學校課程計畫:國立虎尾高中(090315)普通型課程計畫書 (PDF) (he̍k-tēng pán.). Sih Tong-pō͘ (薛東埠). 2019-05-15. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn (PDF) tī 2019-07-15. 2019-06-22 khòaⁿ--ê.