Kok-pin Tōa Pn̄g-tiàm

Kok-pin Tōa Pn̄g-tiàm Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si (國賓大飯店股份有限公司) sī Tâi-oân ê chi̍t keng hui-siông ū-miâ ê lú-koán hē-thóng gia̍p-chiá, tī Tâi-pak-chhī, Ko-hiông-chhī, Sin-tek-chhī lóng ū. Siāng chá sêng-li̍p ê Tâi-pak Koán tī Tiong-san-pak-lō͘, 1962 nî khai-sí kiàn-siat, 1964 nî chèng-sek khai-gia̍p, sī Tâi-oân chi̍t keng ngó͘-seng-kip pn̄g-tiàm; Ko-hiông Koán tī 1981 nî tī Ài-hô piⁿ khai-bō͘, 2000 nî khai-siat Sin-tek Koán, sī Ióng-tek Chi̍p-thoân ê tiōng-iàu sū-gia̍p. Kok-pin Tōa Pn̄g-tiàm iû Khó͘ Kim-tek kap N̂g Tiâu-khîm ha̍p-chu sêng-li̍p, siú jīm táng-sū-tiúⁿ N̂g Tiâu-khîm, tē-jī jīm táng-sū-tiúⁿ Khó͘ Kim-tek.