Ài-hô (愛河) sī lâu koè Ko-hiông chhī-lāi ūn-hô-hoà ê chi̍t tiâu sè-tiâu . Tn̂g-tō͘ tāi-kài 12 kong-lí, goân-thâu tī Jîn-bú-khu.

Ài-hô

Ài-hô tī Ji̍t-pún sî-tāi kiò chòe Ko-hiông-chhoan (高雄川 Takao-gawa) iah-sī Táⁿ-káu-chhoan (打狗川), chiàn-āu pat kái chòe Jîn-ài-hô (仁愛河). Nā koh khah thoân-thóng lâi kóng, Ài-hô ê bô-kâng hô-toāⁿ lóng ū bô-kâng ê miâ, kó͘-chá chāi-tē lâng it-poaⁿ sì kā hō chò "káng", chhan-chhiūⁿ "Thâu-chêng-káng", "Āu-piah-káng" téng-téng.

"Ài-hô" chi̍t-ê miâ pún-sin sī tùi "Ài-hô Iû-chûn-só͘" (愛河遊船所) hō--lâi-ê.

Hō-miâSiu-kái

Hōng-soaⁿ-koān Chhái-hóng-chheh lāi-bīn, ū kì-lio̍k pún hô tī Chheng-kok sî-kî hun tōaⁿ ê hō-miâ, tùi téng-liû sǹg--lo̍h-lâi, sī Chûn-á-thâu-káng (船仔頭港), Chhân-bóe-káng (田尾港), Lêng-chúi-káng (龍水港), í-kip Iâm-tiâⁿ-káng (鹽埕港)[1].

Ji̍t-pún sî-tāi chá-kî chiàu tē-hō-miâ, hō kûi-tiâu sī Táⁿ-káu-chhoan (打狗川), āu-lâi mā tùi tē-hō-miâ kái chò Ko-hiông-chhoan. Chiàn-āu koan-hong ê hō-miâ sī Ko-hiông-hô (高雄河). Ài-hô chit-ê miâ it-poaⁿ sī jīn-ûi tī 1948 nî ū gōa-tē phài--lâi ê kì-chià siá sin-bûn ê sî, tùi tē-hng bô se̍k, chiong hô-piⁿ "Ài-hô Iû-chûn-só͘" khâng-páng ê miâ tòng chò sī hô ê miâ siá-ji̍p pò-tō, kàu 1950 nî-tāi, "Ài-hô" í-keng siū chhī-chèng-hú sin-bûn kap koaⁿ-hong sin-bûn-siā chhái-ēng[1].

1968 nî, ū kok-hōe gī-oân thê-àn kái pún hô ê miâ chò "Jîn-ài-hô" (仁愛河), bo̍k-tek sī o-ló Chiúⁿ Kài-se̍k hu-jîn Sòng Bí-lêng â jîn-ài. Āu-bóe chhī-gī-hōe thong-kòe, 1970 nî chèng-sek si̍t-si. Chóng-sī 1991 nî chhī-gī-hōe tiông-sin thó-lūn hō-miâ, 1992 nî koat-tēng khoe-ho̍k sú-iōng Ài-hô[1].

Chham-khóSiu-kái

  1. 1.0 1.1 1.2 陳仁勇 (2005). "愛河名稱沿革考". 高市文獻. 高雄市文獻委員會. 18 (2).