Kok-sán Kiàn-châi Si̍t-gia̍p

Kok-sán Kiàn-châi Si̍t-gia̍p (國產建材實業) sī chi̍t keng Tâi-oân ê khong-kuh-lih kong-si, mā sī Kok-sán Si̍t-gia̍p Chi̍p-thoân ê he̍k-sim kong-si.

Kok-sán Kiàn-châi Si̍t-gia̍p
Kok-sán Si̍t-gia̍p Toā-lâu


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Goldsun Building Materials