Kong-hn̂g it-poaⁿ lâi kóng sī chi̍t chióng siū ûi-hō͘ ê khu-he̍k, sī hō͘ jîn-bîn oa̍h-tāng thit-thô ê só͘-chāi. Kong-hn̂g mā sī hiān-tāi siâⁿ-chhī lāi-té ki-pún ê kong-kiōng siat-si chi it.

London ê Hyde Kong-hn̂g.

Siong-koan ê bûn-chiong

siu-kái