Kok-ka kong-hn̂g (國家公園) ia̍h kok-li̍p kong-hn̂g (國立公園) sī chèng-hú chí-tēng ê chi̍t chióng pó-hō͘ khu-he̍k, bo̍k-te̍k sī chū-jiân hoân-kéng ê pó-io̍k, mā ē-sái thê-kiong hō͘ jîn-bîn chò thit-thô oa̍h-tāng ê só͘-chāi.

Canada ê Banff Kok-ka Kong-hn̂g kéng-sek.
Argentina ê Los Cardones Kok-ka Kong-hn̂g.

Thong-sè-kài thâu-chi̍t-ê kok-ka kong-hn̂g sī Bí-kok ê Yellowstone Kok-ka Kong-hn̂g. Kun-kù Kok-chè Chū-jiân Pó-hō͘ Liân-ha̍p (IUCN) ê thóng-kè, choân sè-kài tī 2010 nî lóng-chóng ū tāi-io̍k 7000 ê kok-ka kong-hn̂g.

Siong-koan

siu-kái