Banff Kok-ka Kong-hn̂g

Banff Kok-ka Kong-hn̂gCanada hit-pêng ê Rocky Soaⁿ-me̍h, kīn Alberta-séng ê Banff chit ê tìn. Che sī Canada tē-1-ê kok-ka kong-hn̂g, tī 1887 nî 6-goe̍h 23 chèng-sek sêng-li̍p.

Lower Consolation Lake Ô͘

Te̍k-sek pau-koat ū un-choâⁿ, soaⁿ-kéng, ô·, sek-ha̍p koân-soaⁿ chhu-seh ê tē-tiám.

Hia ū Louise Ô·, Moraine Ô·, Cha̍p-niá-thâu Soaⁿ-kok, téng-téng.