Kong-kàu sī chi̍t koá hōng-hêng "phó͘-kong" (catholic) sìn-gióng hêng-se̍k kap cheng-sîn ê Ki-tok-kàu kàu-hoē, kî-tiong ū Thian-chú-kàu-hoē, Tang Chèng-kàu, Tang-hong Ki-tok-kàu (Oriental Orthodox Church), Tang-hong Assyria Kàu-hoē koh ū Phó͘-sè Sèng-kong-hoē téng-téng.