Kyôsya (Ji̍t-pún-gí: 香車 hiong-chhia) sī Syôgi lāi-bīn ê chi̍t khoán kî-jí.

Kyôsya
Narikyô

Kyôsya kiâⁿ kàu tùi-hong tīn-tē í-āu ē thang seng-téng choè Narikyô (Ji̍t-pún-gí: 成香 sêng-hiong). Narikyô ê kiâⁿ-hoat kap Kinsyô siāng-khoán.