Làm-tē (湳地), he̍k-chiá tâm-chúi-tē (澹水地) kap ùn-tē (塭地), sī chi̍t chióng te̍k-sû ê chū-jiân thé-hē, iā sio̍k-î tâm-tē ê chi̍t chióng, tān-sī ia̍h ū i ka-kī ê te̍k-teng.

Louisiana lâm-pō͘ ê làm-tē