Lâm-hui Kok-ka Kaⁿ-ná-kiû Tūi

Lâm-hui Kok-ka Kaⁿ-ná-kiû Tūi sī tāi-piáu Lâm-hui chham-ka kok-chióng kok-chè kaⁿ-ná kiû-sài ê kiû-tūi, iā-sī chheng-chok "Thiàu-lêng-tūi" (Springboks).

Lâm-hui Kok-ka Kaⁿ-ná-kiû Tūi.