Lâm Ài-ní-lânLiân-ha̍p Ông-kok lāi chi̍t ê chûn-chāi bô gōa kú ê chū-tī-khu, tī 1921 nî 5 goe̍h chhe 3 soan-pò͘ sêng-li̍p, m̄-koh m̄-bat si̍t-chit kiàn-li̍p, lo̍h-bóe tī 1922 nî 12 goe̍h chhe 6 kái-sàn.