Lí-sîn-lūn

Lí-sîn-lūn (理神論; Eng-gí: deism), he̍k-chiá chū-jiân-sîn-lūn (自然神論), sī chi̍t khoán chong-kàu tiat-ha̍k, sêng-jīn sîn chò-ûi chō-bu̍t-chiá ê chûn-chāi, m̄-koh bô siong-sìn sîn tùi chū-jiân sè-kài ê kan-sia̍p.

Siong-koanSiu-kái