Lîm Bān-ek

Lîm Bān-ek (林萬億; 1952 nî chhut-sì) sī chi̍t ūi Tâi-oân ê siā-hōe kang-chok ha̍k-chiá, tī 2016 nî chhut-jīm Kok-ka Nî-kim Kái-kek Úi-oân-hōe ê chip-hêng-tiúⁿ kiam tē-it jīm hù-tiàu-chi̍p-jîn. I iā bat tī 2012 nî chóng-thóng tāi-soán tiong, thè Chhòa Eng-bûn thoân-tūi khí-chhó Si̍p-liân Chèng-kong (十年政綱) ê kàu-io̍k phiⁿ, koh tī 2016 nî 5 goe̍h 20 hō chiū-jīm Hêng-chèng-īⁿ ê chèng-bū úi-oân.[1][2][3]

Chham-khóSiu-kái

  1. "Put-lûn-loān chha 30-hòe, Chhòa Eng-bûn tì-lông thau-chia̍h jūn chō͘-lí | Pîn-kó Ji̍t-pò". Pîn-kó Ji̍t-pò (ēng Hôa-gí). 2017-01-08 khòaⁿ--ê. 
  2. "Lîm Bān-ek | Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k Siā-hōe Kang-chok Ha̍k-hē". ntusw.ntu.edu.tw. 2017-01-08 khòaⁿ--ê. 
  3. 2.16.886.101.20003 (2011-12-26). "Hêng-chèng-īⁿ Choân-kiû Chu-sìn Bāng". 2.16.886.101.20003 (ēng Hôa-gí). 2017-01-08 khòaⁿ--ê. 


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lin Wan-i