Lîn-lí sī tē-lí-sèng ê siā-lí, ē-tàng sī siâⁿ-chhī, chng-thâu, ia̍h kau-gōa tē-khu ē-té chi̍t pō͘-hūn. Lîn-lí thang sán-seng siā-hōe-sèng ê siā-lí, lāi-bīn ê lâng khah chia̍p leh sio kau-chhap. Lîn-lí chū-bîn khó-lêng ū kiōng-tông ê kè-ta̍t, thang chò-hóe î-chhî chi̍t kóa koán-lí; lîn-lí lāi-bīn ê gín-á chi kan, mā khah ū hoat-tián siā-hōe koan-hē.

Lîn-lí