Ló-chú

(Tùi Ló Chú choán--lâi)

Ló-chú (老子, iā ē-sái tha̍k Nó͘-chú) sī Tiong-kok Chhun-chhiu bóe-kî ê su-sióng-ka kah tiat-ha̍k-ka. I sī hit sî-hāu Tō-ka su-sióng ê chhòng-sí-jîn, «Tō-tek-keng» sī i siá ê.

Ló-chú

Tō-kàu Thài-siōng Ló-kun ê goân-hêng tiō sī i.

Chham-khó siu-kái

  • Wolfgang Kosack:Laotse Von der Kraft und Vom Sinn. Buch der Sinnsprüche in 81 Abschnitten und 2 Teilen. Uebertragen aus den Seidentexten zu Ma Wang Dui <Provinz Honan> Christoph Brunner, Basel 2014. ISBN 978-3-906206-18-9.