Lô͘-si (mā tiāⁿ ho͘ lō͘-si) sī chi̍t khoán kò͘-tēng mi̍h-kiāⁿ ê lêng-kiāⁿ, it-poaⁿ sī kim-sio̍k chè-phín, lī-ēng piáu-biān kńg-lê hêng-thé phòe-ha̍p lō͘-si khang lāi tùi-tâng ê kò͘-chō lâi chok-iōng.