Lô-tōng (勞動), ùi siā-hōe-ha̍k kap tiat-ha̍k ê kak-tō͘ lâi khòaⁿ, sī só͘-ū lâng tī chū-jiân-kài kap siā-hōe téng, teh î-chhî seng-oa̍h ê chhiú-tōaⁿ.