Lông-gia̍p kek-bēng (農業革命) sī 17 chì 19 sè-kí Eng-kok ê lông-gia̍p seng-sán hong-sek hoat-seng liáu tiōng-tāi piàn-kek ê kòe-têng. Pau-hâm khoan-tē ūn-tōng, ki-hāi-hoà, sù-lûn-choh, liông-chèng pôe-io̍k téng-téng. I-ê kiat-kó sī lông-gia̍p seng-sán hāu-lu̍t toā-toā thê-koân, chi̍t hong-bīn thê-kiong liáu toā-liōng ê lông-sán-phín lâi chi-chhî jîn-kháu ê cheng-tióng, leng-goā chi̍t hong-bīn koh pun-lâu chhut toā-liōng lông-gia̍p chhun ê lông-tōng-la̍t, thè kang-gia̍p kek-bēng chhòng-chok liáu tiâu-kiāⁿ.