Lāi-ô͘-chng (內湖庄) sī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Chhit-chheⁿ-kūn.

Lāi-ô͘-chng ê tē-tô͘

Toā-jī siu-kái

Lāi-ô͘-chng siat ū 11 ê toā-jī; Lâm-káng-saⁿ-têng-po͘, Tang-sin-chng-á, Āu-soaⁿ-pi, Āu-soaⁿ, Sì-pun-á, Lâm-káng-kū, Lâm-káng-toā-kheⁿ, Soaⁿ-ti-khut, Pak-sè-ô͘, Lāi-ô͘ kap Sin-lí-cho̍k.