Lān-bîn (難民) sī î-bîn ê chi̍t chióng, tān-sī sī in-ūi chiàn-cheng ia̍h-sī chū-jiân chai-hāi téng-téng in-sò͘ lâi poaⁿ-soá kàu sin ê só͘-chāi.

Toā-liōng ê lān-bîn