Chū-jiân chai-hāi (自然災害), he̍k-chiá thian-chai (天災), sī chū-jiân-kài hoat-seng ê ī-siông hiān-siōng, chia-ê hiān-siōng ē chō-sêng sì-chiu-ûi ê seng-bu̍t kap jîn-lūi siā-hōe ê sún-hāi. Sè-kài Khì-siōng Cho͘-chit piáu-sī kóng, 90% ê chū-jiân chai-hāi lóng chham thiⁿ-khì, chúi iáu-koh-ū khì-hāu ū-koan-hē. Chū-jiân chai-hāi ê giâm-tiōng thêng-tō͘ chham jîn-kháu siū thian-chai éng-hióng ê toā-sè kap khoe-ho̍k lêng-le̍k ū-koan.

California ê hóe-sio-soaⁿ