(爸), bûn-giân: (父) sī pē-bú tiong ê cha-po͘ sī-toā, chiū sī seng-io̍k ka-kī ê cha-po͘-lâng. Tī it-poaⁿ ê seng-oa̍h tiong, ē iōng lāu-pē (老爸) lâi chheng-hō chit ūi sī-toā. Lēng-goā, khah-kán-tan ê iōng-hoat, iā ē-tàng iōng pah (爸) ia̍h-sī a-pah (阿爸).

Lāu-pē kap kiáⁿ