Lō͘-se-a Sūi-tián Chiàn-cheng (1741–1743 nî)

Lō͘-se-a Sūi-tián Chiàn-cheng sī 1741 nî chì 1743 nî ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Sūi-tián kap Lō͘-se-a Tè-kok. Chiàn-tiûⁿ tī leh Hun-lân téng só͘-chāi.

Lō͘-se-a Sūi-tián Chiàn-cheng
Sî-kan1741 nî - 1743 nî
Tē-tiám
Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.