Lūi-pia̍t:1654 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1654 nî bûn-ha̍k.


1650 · 1651 · 1652 · 1653 · 1654 · 1655 · 1656 · 1657 · 1658 · 1659 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1654 nî bûn-ha̍k

Tī "1654 nî bûn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.