Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī 1811 nî.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 9 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 9 lūi.

1

Tī lūi-pia̍t "1811 nî" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.