Lūi-pia̍t:2020 nî-tāi

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī 2020 nî-tāi.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

2

Tī "2020 nî-tāi" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 10 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 10 ia̍h.