Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī 516 nî.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 4 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 lūi.

Tī lūi-pia̍t "516 nî" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.