Lūi-pia̍t:73 nî

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī 73 nî.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 4 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 lūi.

7

H

S

Tī "73 nî" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.