Lūi-pia̍t:Bí-kok siâⁿ-chhī

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 50 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 50 lūi.

A

C

D

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Tī "Bí-kok siâⁿ-chhī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 7 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 7 ia̍h.