Lūi-pia̍t:Bu̍t-lí hoà-ha̍k

Chit-ê lūi-piat í-keng soá khì tī Category:Bu̍t-lí hòa-ha̍k.

Chù-ì: Chit-ê lūi-piat ia̍h èng-kai sī khang--ê, kî-tiong ê bûn-chiong èng-kai hun tī Category:Bu̍t-lí hòa-ha̍k ē-kha.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

P

T